Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu i sposobu ich wykorzystania, a także praw osób, których te dane osobowe dotyczą i stanowi realizację obowiązku wskazanego w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest „Dinopol” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 91, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294853, NIP: 6222664212, REGON: 300746859, kapitał zakładowy: 10 710 000,00 zł („Spółka”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres:
  Dinopol” sp. z o.o.
  ul. Odolanowska 91,
  63-400 Ostrów Wielkopolski
 • mailowo, na adres: sekretariat@dinopol.pl.
 • telefonicznie: +48 62 736 20 99

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, uzyskane podczas kontaktu z nami lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. dane pozyskane na podstawie Twojej zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a RODO) np. przekazywanie informacji na temat produktów i usług – za pośrednictwem maila oraz telefonicznie,
 2. zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy lub działania przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO)
 3. realizacji obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO np. przekazanie danych na żądanie sądu, policji,
 4. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO) np. obsługa próśb i zapytań kierowanych do nas w związku z wykonaniem umowy, windykacja należności: prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa), wykrywanie nadużyć i zapobieganie im.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy podania danych, niezbędnych do udzielenia informacji o oferowanych produktach i usługach, a także zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli przekazać Ci żądanych informacji lub zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  1. naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  2. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  3. podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta,
  4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,
  2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  3. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Ciebie zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie,
  4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
  5. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 4. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie planujemy przekazywania Twoich danych poza EOG.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

 1. W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody, korzystamy z tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.
 2. W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, 
 3. W związku z realizacją przepisów prawa Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.
 4. W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych będziemy przechowywać Twoje dane osobowe.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. Swoje prawa wymienione w punkcie 1 możesz realizować w każdym czasie, występując do nas z odpowiednim żądaniem.
 3. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
 4. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 5. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 6. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 4 – 6 wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:
  • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
  • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
   1. przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
   2. zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
 7. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1 powyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
  • pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 8. Każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione przez nas Twoje dane osobowe poinformujemy o żądaniu sprostowania lub uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy na wskutek zgłoszonego do nas żądania. Nie będziemy musieli przekazywać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 9. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.