Dotacje z UE 2014-2020

DINOPOL Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności w skali międzynarodowej spółki DINOPOL poprzez technologiczne zintegrowanie systemu odbarwiania surowca z produkcją opakowań z masy włóknistej i wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów w zakładzie produkcyjnym w Raczycach”. Projekt dofinansowywany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.5, Poddziałanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Głównym celem projektu jest dalszy, dynamiczny rozwój spółki DINOPOL i umocnienie jej pozycji wobec konkurencji w skali międzynarodowej.

Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe projektu m. in. poprzez: zakup innowacyjnej linii technologicznej, wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów do oferty, zachowanie powtarzalnej czystości surowca, a tym samym powtarzalnej wysokiej jakości produktów, wspieranie rozwiązań w zakresie ekologii i ochrony środowiska, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów.

Planowane efekty projektu:

 • wdrożenie innowacji procesowej w postaci technologicznego zintegrowania układu odbarwiania surowca z produkcją wyrobów z masy papierowej,
 • wprowadzenie innowacji produktowej,
 • wdrożenie innowacji organizacyjnej,
 • uruchomienie nowoczesnego procesu produkcyjnego uwzględniającego m. in. zmniejszenie kosztów produkcji, pozytywny wpływ na środowisko, poprawę warunków pracy dzięki automatyzacji produkcji, skrócenie cyklu produkcyjnego, wzrost wielkości produkcji,
 • pozyskanie nowych rynków zbytu – krajowych i zagranicznych,
 • wzrost zatrudnienia,
 • zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Całkowita wartość projektu: 9.800.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4.410.000,00 PLN

 

W związku z realizacją projektu DINOPOL Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania ofertowego na wykonanie zamówienia dotyczącego zakupu i instalacji linii do produkcji opakowań z masy włóknistej ze zintegrowanym systemem odbarwiania surowca.

 1. Zapytanie ofertowe – pobierz
 2. Wzór formularza oferty – pobierz
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – pobierz
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – pobierz
 5. Ogłoszenie o zamówieniu upublicznione w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - pobierz

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jako wykonawcę linii do produkcji opakowań z masy włóknistej ze zintegrowanym systemem odbarwiania surowca, wybrano firmę MOULDED FIBRE TECHNOLOGIES LTD. , Mauritius.